ŠTATÚT INTERNETOVÉHO HLASOVANIA FEMINITY ELITE MODEL LOOK 2016

Vyhlasovateľom súťaže o FEMINITY Elite Model Look 2016

 1. (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "vyhlasovateľ").

2. Vyhlasovateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa.

3. Hlavný partner súťaže je spoločnosť Elite Model Managment Bratislava, s.r.o., v zastúpení: Ing. Sáša Jány PhD, IČO: 35 831 413, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 26058/B.

4. Súťaž sa uskutoční od 15.8.2016 (vrátane) do 31.8.2016 (do 14:00 hod), na území Slovenskej republiky.

5. Súťaž sa vyhlasuje formou internetu na webovej stránke www.elite.feminity.sk. Obsahom webovej stránky sú fotografie 24 finalistov, ktorí budú bojovať o internetový titul v súťaži FEMINITY Elite Model Look 2016.

6. Užívatelia stránky majú možnosť prideľovať jednotlivým Finalistom „like“ hlasy. Užívatelia webovej stránky, musia byť súčasne zaregistrovaní na webovej Stránke Facebook. Víťazom súťaže sa stane súťažiaci, ktorý získa najväčši počet „like-ov“. Súťaží sa v štyroch kategóriách: SR-dievčatá, SR-chlapci, ČR-dievčatá, 
ČR-chlapci. Každí hlasujúci môže prideliť konkrétnemu súťažiacemu iba 1 hlas, ale hlasujúci môže hlasovať za ľubovoľný počet súťažiacich. 

7. Štyria víťazi súťaže získavajú: mediálny priestor v sume 1500,- EUR na web stránke www.feminity.sk

8. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

9. Štatút súťaže má charakter verejnej listiny a vyhlasovateľ ho dáva k dispozícii na zverejnenie prostredníctvom webovej stránky www.zoznam.sk.

10. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, ktoré sa pre účastníkov súťaže stávajú záväznými dňom zverejnenia.

11. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.

12. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

13. Na právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 

V Bratislave, dňa 15.8.2016

 

Zoznam, s.r.o.